๙. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม ดำเนินการโดย กระทรวงวัฒนธรรม

แนวคิด : ส่งเสริมการตลาดสินค้าวัฒนธรรม เปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน การแสดงและสาธิตทางวัฒนธรรม และการบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดี สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

พื้นที่ดำเนินการ : ตั้งแต่ปีงบประมาณ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการเปิดถนนสายวัฒนธรรมแล้ว ๓๒ แห่ง ๒๘ จังหวัด และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษรตกร กลุ่มผู้ค้ากับนักท่องเที่ยว กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๑๐ - ๒๐ รายต่อแห่ง รวมตลาด ๗๖ แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ ๕,๐๐๐ ราย

เว็บไซต์ :

 

 

 

 

2012 -2017 ตลาดประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย | Designed by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ