๘. ตลาดประชารัฐต้องชม ดำเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์

แนวคิด : ส่งเสริมการจัดการตลาดชุมชน การประชาสัมพันธ์ในตลาดชุมชนที่มีความพร้อมที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นการค้าขายดำเนินการในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕๒ แห่ง ปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะเพิ่มเติม ๗๗ แห่ง (๗๗ จังหวัด)

พื้นที่ดำเนินการ : ตลาดน้ำ/ตลาดในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดละ ๑ แห่ง (๗๗ แห่ง)

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษรตกร กลุ่มผู้ค้ากับนักท่องเที่ยว กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๑๐ - ๒๐ รายต่อแห่ง รวมตลาด ๑๕๒ แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ ๓,๐๘๐ ราย

เว็บไซต์ :

 

 

 

 

2012 -2017 ตลาดประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย | Designed by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ