๗. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ดำเนินการโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

แนวคิด : เพิ่มพื้นที่ทางการตลาดบริเวณหน้าธนาคาร สร้างมาตรฐานสินค้า เปิดพื้นที่ค้าขายสินค้า บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. และบางจาก การทำ Matching product กับ ธ.ก.ส. สาขาอื่น

พื้นที่ดำเนินการ : ดำเนินการหน้า ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด จำนวน ๑๕๒ แห่ง และบริเวณหน้าอาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ๑ แห่ง รวมผู้ประกอบการทั้งหมด ๑,๑๒๘ ราย

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษรตกร ผู้มีรายได้น้อย และชุมชน และลูกค้าของ ธ.ก.ส. เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๑๐ - ๒๐ รายต่อแห่ง รวมตลาด ๑๕๓ แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ประมาณ ๑,๕๓๐ ราย

เว็บไซต์ :

 

 

 

 

2012 -2017 ตลาดประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย | Designed by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ