๖. ตลาดประชารัฐ Modern Trade ดำเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

แนวคิด : กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมมือกับเอกชนและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ที่ร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ดำเนินการในลักษณะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value - CSV) เพื่อให้ผู้ประกอบการระดับชุมชน เกษตรกร ได้มีโอกาสค้าขายในห้างสรรพสินค้า โดยขอยกเว้นค่าสถานที่ และเป็นโอกาสเชิงรุกหาลูกค้า

พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่เอกชนและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ที่ร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษรตกร และผู้ประกอบการทุกประเภทที่ผ่านการคัดเลือก เพิ่มขึ้นจากเดิมประเมาณ ๕๐ - ๑๐๐ รายต่อแห่ง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ห้างสรรพสินค้า) รวมตลาด ๗๖ แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ประมาณ ๓,๘๐๐ ราย

เว็บไซต์ :

 

 

 

 

2012 -2017 ตลาดประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย | Designed by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ