๕. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดำเนินการโดย จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

แนวคิด :

(๑) การจำหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่ล้นตลาด เช่น ตลาดปลา ผลไม้ ข้าวสาร
(๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
(๓) การแลกเปลี่ยนการขายสินค้าระหว่างจังหวัด

พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด หน้าที่ว่าการอำเภอ และสถานที่ราชการที่มีศักยภาพ และสถานที่ท่องเที่ยว ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษรตกร /SMEs ผู้มีรายได้น้อย เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ รายต่อแห่ง รวมตลาด ๗๖ แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ ๑๕,๒๐๐ ราย

เว็บไซต์ :

 

 

 

 

2012 -2017 ตลาดประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย | Designed by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ