๓. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ดำเนินการโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวคิด :

(๑) บริหารจัดการเพิ่มพื้นที่การขายในตลาดเดิม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารตลาด ลดค่าธรรมเนียมการเช่า เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลิตผลมาขายเอง
(๒) เพิ่มวันทำการ โดยเฉพาะตลาดถนนคนเดินเดิม
(๓) ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ค้ารายใหม่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่นำผลผลิตมาค้าขายเอง

พื้นที่ดำเนินการ : ตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตลาดเอกชน ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด จำนวน ๓,๘๒๒ แห่ง

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มประมงพื้นบ้าน เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๑๐ - ๑๕ รายต่อแห่ง รวมตลาด ๓,๘๒๒ แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ประมาณ ๔๕,๘๖๔ ราย

เว็บไซต์ :

 

 

 

 

2012 -2017 ตลาดประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย | Designed by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ