๒. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดำเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน

แนวคิด : บริหารจัดการพื้นที่เดิม เพิ่มผู้ประกอบการ โดยขยายพื้นที่และวันดำเนินการ โดยเพิ่มจากทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เป็นอีกอย่างน้อย ๑ วัน (อังคาร และ/หรือ พฤหัสบดี) เพื่อให้เกษตรกร นำผลผลิตมาขาย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

พื้นที่ดำเนินการ : ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด และอำเภอ ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และสถานที่เอกชน จำนวน ๒,๑๕๕ แห่ง

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรนำผลผลิตมาขายเอง กลุ่มเครือข่าย OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๑๐ - ๒๐ รายต่อแห่ง รวมตลาด ๒,๑๕๕ แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ประมาณ ๒๑,๕๕๐ ราย

เว็บไซต์ :

 

 

 

 

2012 -2017 ตลาดประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย | Designed by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ