๑. ตลาดประชารัฐ Green Market ดำเนินการโดย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

แนวคิด : เปิดพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม กระจายอยู่ในภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย

พื้นที่ดำเนินการ : ตลาดขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
(๑) ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
(๒) ตลาดบางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา
(๓) ตลาดลำพูน จ.ลำพูน

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการอาหารรายใหม่ รวมตลาด ๓ แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ ๘๔๗ ราย

เว็บไซต์ :

 

 

 

 

2012 -2017 ตลาดประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย | Designed by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ